Meer projecten

Waterrobuust en Veilig: het watercasco

De ogen zijn gericht op Overijssel, en wel op het gebied IJssel-Vechtdelta (IJVD). Waar water als vriend en vijand wordt beschouwd. In het watersysteem neemt dit gebied een kwetsbare plek in. Er ligt een grote uitdaging: hoe gaan we de klimaatopgave oplossen in dit complexe gebied? En hoe koppelen we oplossingen en initiatieven aan de ambities van deze dynamische en economische groeiregio? Een team van regionale en lokale overheden bundelt de krachten, denkt na over een waterveilige en klimaatbestendige toekomst en neemt daarin beslissingen en uitvoeringsmaatregelen. 

Met het Deltaprogramma is er veel aandacht voor het primair systeem. Gezegd kan worden dat met het HWBP en de Deltabeslissing Waterveiligheid de ‘voordeur’ van Zwolle op orde wordt gebracht. Het regionale watersysteem van de Sallandse weteringen beïnvloedt eigenstandig de waterveiligheid van de gemeente Zwolle en vormt als het ware de ‘achterdeur’ van Zwolle. De inrichting van het systeem, waaronder genormeerde regionale waterkeringen, bepalen de kans voor zowel stedelijk als landelijk gebied op mogelijke vergaande wateroverlast, en mogelijk zelfs de veiligheid van mensen en infrastructuur. Recente inzichten, onder andere vanuit het gebiedsproces voor het Deltaprogramma en toetsing regionale keringen, leren dat gevolgen van een overstroming, met name in de stedelijke omgeving van Zwolle, verstrekkend zijn. Het mogelijke schadebeeld beloopt honderden miljoenen €. De interactie met het hoofdwatersysteem van Zwarte Water en Vecht heeft daarbij een complicerende werking.

In de studie "Waterrobuust en Veilig vanuit de Sallandse Weteringen" is gekeken naar de lange termijn opgave die er binnen de dijkring is, de werking van het (regionale) systeem en de optreden schade bij overstromingen of overlast. Met 3Di is het regionaal systeem gemodelleerd en is een aantal toekomstige (klimaatscenario's) op het systeem losgelaten.

Eén van de kansrijke maatregelen uit deze studie is het waterkerend landschap, ook wel het watercasco genoemd. Het watercasco betreft lange termijn ruimtelijke maatregel waarbij het bijdraagt aan het beïnvloeden van het overstromingsprofiel. Dit kan door gebruik te maken van hooggelegen (bestaande) elementen in het landschap en versterkt kan worden door een goede ruimtelijke, toekomstige planning van overstromingsbeinvloedende elementen. 

Het project zal vanaf juni 2016 in de tweede fase van de onderzoeksfase belanden (gebiedsproces, 3di optimalisatie). 

Max was in de onderzoekssfase projectleider van een projectteam van de gemeente Zwolle, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel. 

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Max.

Werksessie WaterCasco Introductie WaterCasco op werkconferentie YVD (2016) Projecten YVD

Meer projecten

TOP