Meer projecten

Beleidsontwikkeling bescherming Vitale en Kwetsbare Functies

De IJssel-Vechtdelta is een kwetsbare plek in het Nederlandse watersysteem. Het gebied staat zowel onder invloed van het IJsselmeer als van de rivieren IJssel, Vecht, Sallandse Weteringen en het Zwarte Water. De IJssel-Vechtdelta is gevoelig voor (lange termijn) veranderingen in het watersysteem, zowel van binnenuit als gevolg van toenemende piekneerslag, als van buitenaf door toenemende afvoeren en stormen. Partijen in de regio IJssel-Vechtdelta hebben in het kader van het Deltaprogramma een samenhangende strategie voor waterveiligheid ontwikkeld, gericht op het ‘duurzaam, veilig en klimaatbestendig wonen, werken en recreëren’. Het regionale Deltaprogramma IJssel-Vechtdelta geeft invulling aan deze strategie.

Vanuit dit regionale deltaprogramma IJssel-Vechtdelta is het initiatief genomen om regionale strategieën te ontwikkelen voor kwetsbare objecten en vitale infrastructuur. Er is begonnen met een inventarisatie van alle vitale functies en objecten in de delta. Vervolgens zijn zes pilots bestudeerd en uitgevoerd. In deze pilots is in nauwe samenwerking met beheerders van vitale infrastructuur, zoals bijvoorbeeld bij Isala Klinieken in Zwolle, ProRail, TenneT TSO en drinkwaterleverancier Vitens, gekeken naar de impact van overstromingen op hun vitale infrastructuur. Het resultaat leidde tot een beeld op welke wijze de waterbestendigheid -vanuit overstromingen én vanuit wateroverlast- kan worden vergroot, en welke kansen en belemmeringen hierbij kunnen optreden.

De resultaten, conclusies en aanbevelingen van de studie dienen als praktijkvoorbeeld binnen de regio, nationale programma’s én als inspiratie voor andere regio’s. In 2016 zet het programma in op het verder werken aan bewustzijn bij keten- en overheidpartners en het in samenwerking met Deltares simuleren van keteneffecten. Ook zal er nader onderzoek gedaan worden op de wijze van organisatie van verantwoordelijkheden bij het waterrobuust ontwikkelen van vitale en kwetsbare functies. 

Op 9 maart werden de tussenresultaten van fase 1 van het project gepresenteerd op de werkconferentie Waterrobuust en Klimaatbestendig Bouwen in de IJssel-Vechtdelta. Via deze link kunt u samenvattende terugblik vinden van de dag. 

In de loop van april 2016 volgt er een artikel dat onder meer via deze website verspreid zal worden. Het artikel is geschreven door dr.ir. Geert Roovers (lector Saxion), mr. drs. Chantal ter Braak (strategisch adviseur TenneT TSO) en ing. Max Eijer (programma IJssel-Vechtdelta) en gaat in op de ervaringen die zijn opgedaan met het uitvoeren van de zes pilots met een focus op de pilot van TenneT (trafostation Zwartsluis). 

Voor meer informatie over dit project, zie onderstaande link(jes) of neem contact op met Max. 

Artikel over workshop Vitaal en Kwetsbaar dd. 9 maart 2016 ism Provincie Overijssel, Saxion en TenneT

bb Isala Klinieken locatie Zwolle RWZI Genemuiden Trafostation Zwartsluis TenneT

Meer projecten

TOP