Meer projecten

Project- en procesmanager Gastvrije Waaldijk

In het project Gastvrije Waaldijk werken de gemeenten West-Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe en Nijmegen, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland samen. Het perspectief is aantrekkelijk: een 80 kilometerlange dijk met een gemeenschappelijke uitstraling die ook nog eens duurzaam is ingericht. Binnen ons waterschap is zowel door de directie, management en bestuur het belang van een Gastvrije Waaldijk onderschreven.Dit biedt kansen om het recreatieve en toeristische gebruik van de dijk en haar omgeving te vergroten: beleving van het landschap en de cultuurhistorie gekoppeld aan het recreatieve en toeristische gebruik, met onder andere de Nieuwe Hollandse Waterlinie en markering van redoutes van de Mauritslinie.

De ANWB heeft in samenwerking met het waterschap, de provincie en de betrokken gemeenten hiervoor het rapport ‘Gastvrije Waaldijk’ (oktober 2017) opgesteld. Waterschap Rivierenland wil de aanbevelingen uit dit rapport tot realisatie brengen. Alles met als doel om de Waaldijk als herkenbare landschappelijke en recreatieve drager van het Rivierengebied nog meer op de kaart te zetten. 

Max treedt op als projectleider en omgevingsmanager van het project Gastvrije Waaldijk. Doel: meekoppelkansen realiseren over 5 dijkversterkingsprojecten tussen Nijmegen en Gorinchem in samenwerking en consensus met belanghebbenden. Max heeft hierin de ambities van het waterschapsbestuur rondom Gastvrije Waaldijk vertaald naar een concrete aanpak waarbij 6 gemeenten, de provincie Gelderland, de ANWB, regio Rivierenland en intern bij het waterschap (ambtelijk, bestuur, management en de 5 dijkversterkingsprojecten) samenwerken. Optredend als aanjager en projectleider maar meestal handelend als strategisch omgevingsmanager. Het gaat hier om het realiseren van een 80 km lange aaneensluitende fietsverbinding over de noordelijk Waaldijk inclusief een brug bij Tiel + een uniforme weginrichting. Kenmerkend voor het project en Max zijn rol is: er heerst veel enthousiasme bij alle partijen, verwachtingen zijn helder (wat doet het waterschap en wat kan men verwachten en wat gemeente of provincie), goede verhouding tussen operationeel handelen (‘dingen doen, inspireren en organiseren’) en strategisch opereren (bv lijntjes leggen bij programmabureau HWBP, provincie Gelderland en Ministerie IenW voor ondersteuning aan project + strategisch werkend tussen programma HWBP, management, bestuur (portefeuillehouder) en belanghebbenden. 

Meer projecten

TOP