Meer projecten

Procesadviseur Technisch Kernteam POV Vecht

In de Project Overstijgende Verkenning Systeemuitwerking Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht (verder: POV) onderzochten waterschap Vechtstromen, het waterschap Drents Overijsselse Delta  en de provincie Overijssel innovatieve systeemmaatregelen in het stroomgebied van de Vecht om de veiligheidsopgave (HWBP) te verkleinen. 

De versterkingsopgave op grond van de nieuwe normen voor de Vechtdijken is in totaal circa 55 km. Deze opgave wordt gedomineerd door een hoogtetekort en minder door sterkteproblemen. De HWBP-verkenning voor een deel van de versterkingsopgave start in 2019. De doelstelling van de POV is het verkennen van de mogelijkheid om met systeemmaatregelen de  waterstanden langs de Vecht (benedenstrooms van Ommen) significant te verlagen. Het gaat om een breed palet aan maatregelen, variërend van het vasthouden van water in het stroomgebied tot rivierverruimende maatregelen.

Max ondersteunde het Technisch Kernteam van de POV in het proces met de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van de (ambtelijke, experts- en bestuurlijke) workshops die dienen als fundament (technische inhoudelijke en bestuurlijk draagvlak) voor de resultaten van deze studie. Kenmerkend voor het project en Max zijn rol is: afspraken worden nagekomen, elke sessie levert een resultaat op, resultaten van eerdere sessies dienen als input voor de volgende. Uitmuntende sfeer.

Meer projecten

TOP