Meer projecten

Adviseur en vormgever omgevingsprogramma klimaatadaptatie (i.s.m. Wing)

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Ontwikkelingen die nu en in de toekomst in de ruimte plaatsvinden, moeten aangrepen worden om af te wegen welke klimaatbestendige maatregelen nodig zijn. Concrete voorbeelden hiervan zijn: de maatregelen die wellicht nodig zijn als gemeente Zwartewaterland op korte termijn de herstructurering van het bedrijventerrein in Genemuiden start. Of bijvoorbeeld de vraag of er ondanks de ligging van de drie kernen nabij water en buitengebied, toch maatregelen nodig zijn om hittestress te voorkomen? 

De gemeente geeft aan klimaatadaptatie (integraal) een plek te willen geven in de organisatie, met de nadruk dat het uiteindelijk moet het gebeuren in de buitenruimte. Op welke manier Zwartewaterland hier invulling aan geeft hangt af van de omvang en de grootte van het probleem en de ambitie die ze stelt: een gedegen probleemanalyse is daarom het fundament voor het te ontwikkelen van een omgevingsprogramma klimaatadaptatie mét ambitie. Het is daarbij van belang dat het programma het eindresultaat is van een gezamenlijk doorlopen probleemanalyse van de ambtelijke organisatie (management en werkvloer) én het gemeentebestuur.

Als product vraagt u ons het programmadocument te schrijven waarmee het programma kan starten: een beleidsnota met draagvlak van de raad dat een beeld geeft welke ambitie Zwartewaterland nastreeft, met een doorvertaling naar:

  • Doelen en beoogd resultaat van de het programma

  • Activiteiten van het programma (per speerpunt) inclusief reeds behaalde successen.

  • Inzet van regelgeving en beleid o.a. met het oog op toepassing van klimaatadaptieve

    maatregelen in ruimtelijke projecten.

  • De organisatie, benodigde capaciteit en te reserveren financiële middelen

De gemeente Zwartewaterland pakt klimaatadaptatie voortvarend op: bestuurlijk en ambtelijk is er flink aandacht voor. Het nieuwe college heeft duidelijke ambities die zijn benoemd in het recente college-akkoord en het MT heeft aangeven dat er een omgevingsprogramma moet worden ontwikkeld dat klimaatadaptatie invult.Wing (Ytsen Deeltra) en IDZRD (Max Eijer) hebben hiertoe de opdracht gekregen: ze geven samen met het kernteam Klimaatadaptatie vorm en richting aan het programma klimaatadaptatie. Max en Ytsen gaan in een half jaar tijd in nauwe samenwerking met medewerkers en partners van de gemeente het omgevingsprogramma klimaatadaptatie neerzetten. 

Meer projecten

TOP