Omgevingsmanager dijkversterking Zwolle - Olst

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland droog houdt. De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de bewoners van Salland tegen water vanuit de IJssel, maar ook bij noordwesterstorm vanuit het IJsselmeer. Uit toetsing in 2011 bleek dat de dijk tussen Zwolle en Olst grotendeels niet voldeed aan de op dat moment geldende wettelijke veiligheidseisen. Het traject, genaamd IJsseldijk Zwolle-Olst, is daarom opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. Het betreft de dijk ten oosten van de IJssel, tussen Zwolle (Spooldersluis) en Olst (Haereweg).

Max heeft samen met Boskalis, Witteveen+Bos, Lydit en Bos&Slabbers getenderd voor dit project en in 2020 heeft Boskalis hier opdracht voor gekregen. Max maakt onderdeel uit van het omgevingsteam wat bestaat uit ingenieurs van Boskalis en waterschap Drents Overijsselse Delta. 

Kwartiermaker en adviseur Klimaatadaptatie gemeente Olst-Wijhe

In 2017 was het wereldwijd ongeveer 1°C warmer t.o.v. 1900. In Nederland is de temperatuur sinds 1900 met 1,9°C gestegen. De jaarlijkse hoeveelheid neerslag is tussen 1910 en 2017 met 28 procent toegenomen. Het aantal dagen met zware neerslag (meer dan 50mm) is t.o.v. 1951 met 68% toegenomen. Tegelijkertijd komt droogte nu vaker voor dan in 1951. Uit de klimaatscenario’s van het KNMI blijkt dat Nederland te maken heeft met vier klimaattrends: het wordt warmer, het wordt natter, de zomers worden droger en de zeespiegel stijgt. Deze laatste trend raakt ook Olst - Wijhe omdat een hoger IJsselmeerpeil, hogere rivierstanden en dus hogere overstromingsrisico’s met zich mee brengen. Voor alle trends geldt dat het gaat om geleidelijke veranderingen en om extremer weer. Deze directe gevolgen voor Nederland zijn door middel van zogenaamde bollenschema’s op nationaal niveau inzichtelijk gemaakt; de schema’s zijn gebruikt als inspiratiebron en naslagwerk om de directe effecten voor Olst-Wijhe te bepalen. Jarenlange gebiedservaring van het kernteam en betrokken adviseurs heeft deze analyse verrijkt.

Het opgestelde programma is door de Raad in februari 2020 vastgesteld. De gemeente kan nu echt aan de slag. Programma en de Routekaart zijn de basis!

 

Project- en procesmanager Gastvrije Waaldijk

Projectgegevens: Tiel | 29-10-2018

De komende jaren wordt de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen versterkt. Dit biedt kansen voor een uniforme aanpak en afstemming voor verkeer en recreatie. Ook geeft het invulling aan de ambitie dat de route aaneensluitend is: de haalbaarheid van een fiets- en wandelbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal maakt daarom onderdeel uit van deze studie. Max treedt op als projectleider en als stategisch omgevingsmanager voor het project Gastvrije Waaldijk in opdracht van Waterschap Rivierenland.

Lees verder >

 

Projectleider voorverkenning HWBP dijkversterking Kop van de Betuwe

Projectgegevens: Arnhem | 29-10-2018

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werkt Waterschap Rivierenland op veel plekken aan de dijken. Bij dijkversterkingen doen zich kansen voor om opgaven, ambities en wensen voor economie, natuur en recreatie te verbinden met waterveiligheid in een gebiedsproces. Bij de voorgenomen dijkversterking Kop van de Betuwe (Sprok - Sterreschans en Sterreschans - Heteren) is een pilot gestart met een fase voor de de (MIRT) verkenningsfase. Een experiment met de 'voorverkenning omgeving' .......

Lees verder >

 

Adviseur en vormgever omgevingsprogramma klimaatadaptatie (i.s.m. Wing)

Projectgegevens: Hasselt | 29-06-2018

De gemeente Zwartewaterland werkt samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan een omgevingsvisie Zwartewaterland. In samenhang daarmee heeft de gemeente het voornemen een omgevingsprogramma klimaatadaptatie op te stellen. Het programma heeft als doel dat de gemeente vanaf 2020 klimaatbestendig denkt en handelt en in 2050 klimaatadaptief is ingericht. Wing en IDZRD hebben de handen ineen geslagen om klimaatadaptief handelen ook binnen de gemeente Zwartewaterland op de kaart te zetten.

Lees verder >

 

Adviseur omgeving meekoppelkansen dijkversterking Zwolle - Olst

Projectgegevens: Zwolle | 15-06-2018

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil haar waterveiligheidsopgave zoveel mogelijk verbinden aan andere opgave en ambities. Max is verantwoordelijk voor: samen met partners uitwerken en aanjagen van meekoppelkansen in verkenningsfase (richting VKA) bij dijkversterking Zwolle-Olst

Lees verder >

 

Procesadviseur Technisch Kernteam POV Vecht

Projectgegevens: Almelo | 29-07-2017

In de Project Overstijgende Verkenning Systeemuitwerking Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht (verder: POV) onderzochten waterschap Vechtstromen, het waterschap Drents Overijsselse Delta  en de provincie Overijssel innovatieve systeemmaatregelen in het stroomgebied van de Vecht om de veiligheidsopgave (HWBP) te verkleinen. Max ondersteunde het technische kernteam in de ambtelijke, expert en bestuurlijke workshops.

Lees verder >

 

Adviseur, lid kernteam en mede-auteur Regionaal Adaptatie Plan

Projectgegevens: Zwolle | 01-07-2017

Overijssel is de eerste provincie met een Regionaal Adaptatie Plan (RAP). Het brengt de belangrijkste effecten van klimaatverandering voor Overijssel in beeld, verdeeld in zeven thema’s. Per thema is benoemd of het nodig is om extra stappen te zetten, zodat de provincie in 2050 klimaatadaptief is ingericht. Max schreef samen met een team van specialisten en alle klimaatbelanghebbenden -als een van de eerste provincies in Nederland- een Regionale Adaptatie Plan.

Lees verder >

 

Interim Waterdrager (adviseur Water en Gebiedsontwikkeling)

Projectgegevens: Zwolle | 21-10-2016

Bescherming tegen overstroming, wateroverlast en droogte is een belangrijke voorwaarde voor een veilige woon- en werkomgeving. Door de klimaatverandering en nieuwe normen ligt er ook voor Overijssel een opgave om de bescherming op orde te brengen en te houden. Daarnaast vraagt de klimaatverandering een adaptief waterbeleid in stad en land. Ik werk vanuit de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid (verder: R&B) aan het invulling geven aan deze ambities. Deze eenheid R&B is verantwoordelijk voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van steden en het landelijk gebied in Overijssel. De thema's ruimte, ondergrond, water, wonen en bereikbaarheid staan hierbij centraal. De activiteiten van de eenheid dragen bij aan het welzijn en de welvaart van de inwoners van de provincie Overijssel.  Ik doe dat voor een periode van 8 maanden. Meer weten over wat de functie die ik vervul exact betekent? Lees dan verder.

Lees verder >

 

Regieteam 'meekoppelkansen' Waterveiligheid en Ruimte

Projectgegevens: Tiel | 01-08-2016

In opdracht van Waterschap Rivierenland zullen Nazzareno Mediati (MPRO adviseurs) en Max Eijer (IDZRD) het regieteam 'meekoppelkansen' ondersteunen (procesmatig en inhoudelijk) in het ontwikkelen van een (beleids)visie op welke wijze (ruimtelijke) meekoppelkansen succesvol doorgevoerd kunnen worden in toekomstige en huidige dijkversterkingsprojecten.

Lees verder >

 

Workshop Implementatie Nieuwe Normering

Projectgegevens: Amersfoort | 12-07-2016

In 2015 heeft de Unie van Waterschappen een Implementatiestrategie voor de waterschappen ontwikkeld, genaamd "Onderweg naar een nieuwe normering Waterveiligheid". Deze implementatiestrategie wordt door de waterschappen onderschreven. Het blijkt nu dat een aantal waterschappen moeite heeft met het maken van een vertaalslag van de implementatiestrategie naar een plan van aanpak voor de eigen organisatie. De Unie van Waterschappen heeft daarom Nelleke Zuideveld - Venema (van: Nelleke Zuideveld - Venema Waterveiligheidadvies.nl) en Max Eijer (IDZRD.nl) gevraagd een workshop te organiseren en faciliteren voor belangstellende waterschappen vanuit de themagroep Nieuwe Normering.

Lees verder >

 

Beleidsontwikkeling bescherming Vitale en Kwetsbare Functies

Projectgegevens: Zwolle | 01-04-2016

Vanuit de Nationale Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is in de regio IJssel-Vechtdelta vanaf 2015 ingezet op een analyse naar de consequenties van overstromingen en of wateroverlast van Kwetsbare objecten en Vitale Infrastructuur en onderzocht op welke wijze de regio de kwetsbaarheid kan verminderen. Zo is vanuit het programma in nauwe samenwerking met netwerkbeheerders een zestal pilots uitgevoerd waarin ervaring is opgedaan als het gaat om de vermindering van deze kwetsbaarheid en te leren voor toekomstig waterrobuust- en klimaatbestendig bouwen. De tussenresultaten zijn gepresenteerd op de werkconferentie van 9 maart 2016 te Zwolle. Max is binnen dit project projectleider en aanjager binnen het programma IJssel-Vechtdelta.

Lees verder >

 

Waterrobuust en Veilig: het watercasco

Projectgegevens: Zwolle | 31-03-2016

De kans op een overstroming is nooit nul ook niet vanuit het regionale watersysteem van de Sallandse Weteringen (dijkring 53). In de studie "Waterrobuust en Veilig vanuit de Sallandse Weteringen" (onderzoeksfase) is met behulp van het instrument 3Di inzicht gekregen hoe het regionale systeem werkt en wat er op het niveau van de dijkring gebeurt als er een overstroming plaatsvindt. Zwolle is daarbij als 'putje' van de dijkring kwetsbaar. Gebleken is dat het kansrijk lijkt dat door toepassing van huidige en toekomstig te ontwikkelen hooggelegen elementen in het landschap het overstromingsprofiel bij Zwolle-Zuid te beïnvloeden. Het WaterCasco. Het ultieme resultaat van toepassing van het waterkerend landschap zou kunnen zijn dat er minder schade optreedt in de stad Zwolle en dat het nieuwe kansen voor gebiedsontwikkeling (natuur, recreatie, ect) met zich meebrengt. Max was projectleider van de onderzoeksfase.

Lees verder >

 

Living Lab Klimaatadaptatie

Projectgegevens: Zwolle | 21-03-2016

Steden en waterschappen in de provincie Overijssel werken aan een leefbare en veilige stad nu en in de toekomst. De opgave van klimaatactieve stad (KAS) staat hierin centraal. Een klimaat actieve stad is een stad die met een brede kijk kansen verkent en mogelijkheden benut om vanuit iedere stedelijke opgave klimaatmaatregelen te realiseren. Klimaatmaatregelen gaan over het voorkomen hittestress, droogteschade en wateroverlast en een waterrobuuste inrichting van wijken, bedrijventerreinen en vitale infrastructuur. Dit is nodig om werk te maken van de gezamenlijke ambitie om in 2050 Overijssel klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. Max ondersteunde in de opstart van de indiening van het Living Lab de provincie Overijssel. Het Living Lab dat is ingediend gold voor de samenwerkende regio's IJsselvecht-Delta en de regio Twente (Twents Stedenverband).

Lees verder >

 

Programmamanagement Zorgtaak Waterkeringen

Projectgegevens: Zwolle | 01-01-2016

Met de overstap naar de risicobenadering waterveiligheid in 2017, de introductie van de 12-jaarlijkse toetsing en de overgang van het toezicht naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), komt de zorgtaak primaire waterkeringen in een nieuw daglicht te staan. Waterschap Drents Overijsselse Delta is ambitieus en heeft in 2015 een tweekoppige programmateam aangesteld om het programma inhoud te geven. Max maakte daar onderdeel vanuit en heeft zich gericht op het (strategisch) aanjagen van het programma en de acht deelprojecten, de PR en communicatie, het risicomanagement, het samenwerken tussen drie waterschappen en organiseerde en begeleidde de (interactieve) werksessies.

Lees verder >

 

Werksessie Wettelijke beoordeling Waterkeringen

Projectgegevens: Rouveen | 12-11-2015

De veranderingen in het domein van de waterveiligheid zijn niet van de lucht: vanaf 1 januari 2017 krijgen de waterkeringbeheerders te maken met nieuwe normen en een nieuw toetsinstrumentarium. Het einddoel: in 2023 moet het hele waterkeringsareaal getoetst zijn conform het WTI2017. Max heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta begeleidt en geholpen voor welke uitdagingen ze gesteld staat om in 2017 klaar te zijn voor de eerste toetsing en de juiste stappen te zetten richting het einddoel in 2023.

Lees verder >

 

Heisessie Dijkversterking GoWa

Projectgegevens: Den Dolder | 06-03-2015

Het dijkversterkingproject Gorinchem - Waardenburg staat voor een flinke opgave. 21 kilometer dijk moet versterkt worden en het waterschap heeft uitgesproken dat het project uiteindelijk met een innovatief contract op de markt wordt gezet. Max heeft het projectteam begeleidt om te komen tot een Plan van Aanpak 2.0 (nieuwe scope) waarbij nauw is stilgestaan bij nieuwe innovatieve contractvormen zoals alliantievorming in de verkenningsfase.

Lees verder >

 

TOP